Polityka prywatności

Klauzula informacyjna (Polityka prywatności) dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez Fundację 2B

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).

Klinika Stresu jest projektem Fundacji 2B. Wszelkie sprawy formalne związane z korzystaniem z usług Kliniki Stresu (w tym kwestie przetwarzania i ochrony danych osobowych) leżą w gestii Fundacji 2B. Jeśli korzystasz z usług oferowanych przez Klinikę Stresu, informujemy że:

1. Administratorem danych wskazanych w Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja 2B z siedzibą w Warszawie (00-033 Warszawa, ul. Górskiego 1/36)

2. Celem zbierania przez Fundację 2B (w tym danych szczególnych tzw. wrażliwych) jest świadczenie usług psychoterapeutycznych, superwizyjnych, edukacyjnych lub przetwarzanie dla celów księgowych – zgodnie z art. 6 p. 1, lit. a-c oraz art. 9 p. 2, lit. a, c, j Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

3. W związku z powyższym przysługuje ci prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, tj. świadczenia usług psychoterapeutycznych lub edukacyjnych. W przypadku niepodania danych wykonanie umowy (realizowanie w/w usług) nie będzie możliwe lub będzie znacznie ograniczone.

5. W przypadku żądania imiennych faktur lub rachunków dane przez ciebie udostępnione będą przetwarzane przez Fundację 2B i udostępnione podmiotowi prowadzącemu sprawy finansowe Fundacji. Udostępnieniu podlegać będą dane zwykłe (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP lub PESEL, adres) oraz rodzaj i ilość otrzymanych usług. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa i przez to prawo zobowiązane do utrzymania tych danych ochrony.

6. Dane udostępnione przez ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu wycofania zgody.